niedziela, 31 maja 2015

Razide

Kolejny model ze startera Warzone - Razide. Zostali mi jeszcze legioniści, których posklejałem, ale pewnie nie będę się spieszył z ich malowaniem ;-)
Another model with starter Warzone - Razide. I still have legionaries, I set them, but I probably will not hurry with their painting ;-)
Nekromutanci // Necromutants

Miałem kończyć malowanie awangardy rosyjskiej, jednak przy małych porządkach natknąłem się na starter Dark Legionu do Warzone, które kiedyś zakupiłem i postanowiłem coś z niego pomalować.
Na początek modele nekromutantów.
I had to finish painting of the Russian avantgarde, but with small orders came across a starter of Dark Legion from Warzone, which once purchased and decided to paint something from it. 
At the beginning of the necromutants models .środa, 27 maja 2015

Dywizja piechoty gotowa! // Infantry division is ready!

Dokończyłem malowanie podstawek artylerii 6f oraz jegrów (w tym dorobiłem zaginioną rękę z green stuffu) i mam gotową dywizję piechoty.
To teraz kawaleria i mamy awangardę gotową! :)
I finished painting 6f artillery bases and jeagers (including made his missing hand with green stuff) and I'm have Infantry Division. 
So now cavalry  and we have avangarde ready! :)wtorek, 26 maja 2015

Dywizja piechoty // Infantry division

Domalowałem kolejne dwa pułki piechoty do rosyjskiej awangardy. Na ten moment do dywizji brakuje mi jeszcze 2 podstawek artylerii 6 funtowej i 2 podstawek jegrów. Liczę na to że najpóźniej do jutra skończę je malować i będę mógł pokazać kompletną dywizję piechoty.
I painted a further two regiments of infantry to the Russian avant-garde. At the moment, the division still miss 2 stands 6-pound artillery and 2 stands jegrów. I'm counting on that tomorrow at the latest finish paint them and I can show a complete infantry division.
poniedziałek, 25 maja 2015

Rosyjscy dowódcy // Russian commanders

Skończyłem pracę nad malowaniem dowódców do awangardy. Pieszy dowódca znalazł miejsce na podstawce dowódczej całej awangardy, natomiast mniejsza podstawka to dowódca dywizji piechoty, którą powinienem skończyć na dniach.
I finished work on the painting commanders to avant-garde. Pedestrian commander found a place on the base commanders throughout the avant-garde, and a smaller base commander Infantry Division, which I will end in a next few days.
czwartek, 21 maja 2015

Pułk czerni kozackiej // Cossack rabble regiment

Ukończyłem kolejną partię podstawek czerni kozackiej i ustawiłem do zdjęcia. Akurat opuszczają wioskę ;)
I finished another batch of cossack rabble bases and I set to the photo. Just leave the village ;)wtorek, 19 maja 2015

Pikinierzy nowego typu // New type pikemen

Modele przydatne dla większości armii zachodnich oraz armii RON.
Chciałbym w niedalekiej przyszłości wystawić dywizję RON na lata walk z Kozakami i Tatarami, a w niej przynajmniej dwa regimenty piechoty nowego typu. Pikinierzy więc powinni się przydać :)
Models useful for most western armies and Polish Lithuanian Commonwealth..
I would like to issue in the near future division
Commonwealth for years of struggle with the Cossacks and Tatars, and in it at least two infantry regiments of the new type. Pikemen so they should useful :)

 

poniedziałek, 18 maja 2015

Artyleria piesza 12f // 12f foot artilery

Po wielu przygodach przygotowałem w końcu podstawkę artylerii 12 funtowej. Po przygodach, bo podczas malowania figurek podstawka na której wysychał czarny wash wpadła mi do pojemnika z piaskiem.. Oczyszczenie figurek spowodowało zniszczenie malowania, wobec czego musiałem pomalować ją od nowa.
Ale w końcu jest.
After many adventures I prepared 12-pound artillery base. After adventures, because while painting figures stand on which dried up black wash I dropped the base into my container with sand .. Purification figures caused the destruction of painting, so that I had to paint it again. 
But finally it is ok.poniedziałek, 4 maja 2015

Rosyjska piechota liniowa // Russian napoleonic line infantry

Ukończyłem cztery podstawki piechoty liniowej. Na potrzeby gry są to dwa pułki. Na potrzebę zdjęcia ustawiłem małą scenkę rodzajową. Dowódca jednak dalej czeka na swego rumaka.
Dodatkowo dochodzę do wniosku że trzeba uzupełnić bazę terenową :)
I completed four base line infantry. For the game are the two regiments. I put a little scene. The commander, however, continue waiting for his horse.
In addition, I conclude that you have to complete the base terrain :)