niedziela, 4 sierpnia 2013

Nocne starcie Turcji z Litwą / Night battle, Ottomans against Lithuanians

Nocne starcie Turcji z Litwą . Graliśmy bój spotkaniowy. Turcja (51 PS) przeciwko Litwie (45 PS). Siły litewskie wystawione w bardzo mieszanym składzie (pułk konny, wolontarze, dragoni, piechota i Kurlandia). Turcja wysłała zwiad. Po rozstawieniu Litwa miała tylko spanikowane siły główne, natomiast Turcja janczarów i pułk nadworny. Za różnicę punktów Litwa usunęła z pola bitwy tereny, tak by zrobić sobie miejsce na szarże.

Night battle, Ottomans against Lithuanians. Ottoman empire (51 PS) against Lithuania (45 PS). Lithuanian Forces issued a very mixed composition (Horse Regiment, volounteers, dragoons, infantry and Courland regiment). Turkey sent a scout. After spreading Lithuania had only panicked main force, while Turkey janissaries and regiment the court. The points difference Lithuania removed from the battlefield terrains, in order to make space for charging.Działo - smok!..
Cannon - a dragon! ..Litewskie siły główne zebrały się dosyć szybko i zaczęły zbliżać się w stronę wojsk nadwornych.
Lithuanian main force came together fairly quickly and began to approach the troops towards the royal court.

Na pole bitwy przybyli Tatarzy!
Tartars arrived!Spahisi zmierzający ku okrążeniu wioski..,
Spahi being made towards a lap of the village ..

Deli..
Deli..


Silahdarowie i ordyńcy..
Silahdari and tartars warriors..

Ostrzał wioski przez janczarów.
Firing villages by the Janissaries.Kurlandczycy..
Courland..
Decydujące starcie! Potem janczarzy wspierają jazdę w walce :)
Decisive fighting! Janissaries support the drive to fight :)Udało się złamać główne siły RON. Husaria ucieka z pola!
We  break the main force RON. Hussars escapes from the field!Ordyńcy zmierzają w stronę Kurlandczyków i piechoty.
Tartars are moving towards Courland and infantry.Tutaj zakończyliśmy grę. Zwycięstwo Turcji było już raczej nieuniknione, a zmęczenie bardzo późną porą nocną dawało się we znaki. Końcowy wynik: 5:0 dla Turcji.

Here we finished the game. Ottomans victory was rather inevitable, and fatigue very late at night the night gave its toll. The game finished 5-0 to Ottomans Empire.