czwartek, 30 maja 2013

Starcie sił kozackich z Turkami // Clash of the Cossack forces against ottoman Turks

Rozegraliśmy starcie dywizyjne. Kozacy (30PS) starli się z Turkami (41PS). Skład dywizji:
We played a divisional clash. The Cossacks (30PS) clashed with the Turks (41PS). Our divisions:

Dywizja kozacka - pnzr :
Cossacks division:

PUŁKOWNIK (Colonel, 2 orders) 2 rozkazy (12 PS)
Plastuny 2 + 2
Artyleria (Cannons) 1 + 1 + 1
Pułkownik 1 rozkaz (Colonel, 1 order)
Zasady:
"Kiedy kozak nie ma błota.."
   
PUŁK KOZACKI (Cossack regiment)  (12 PS )
Pułkownik 2 rozkazy  (Colonel, 2 orders)
Mołojcy (Moloitsy)  4+4+2+4
Mołojcy rejestrowi (Registered moloitsy) 4+3
Mołojcy rejestrowi weterani (Registered moloitsy veterans) 3
Rejestrowa jazda kozacka (Registered mounted Cossacks) 2
Doborowa rejestrowa jazda kozacka (Registered choosing mounted Cossacks) 3
Tabor (Wagons) 8

PUŁK KOZACKI (Cossack regiment) (4 PS )
Pułkownik 2 rozkazy  (Colonel, 2 orders)
Mołojcy  (Moloitsy) 4+4+2
Mołojcy rejestrowi (Registered moloitsy)  4+3
   
PUŁK CZERNI (2PS)
Watażka 2 rozkazy (Warlord, 2 orders)
Czerń kozacka (Cossack rabble)  5 + 7

CZAMBUŁ MIRZY (Mirza Chambul) (5PS)
Mirza 2 rozkazy (Mirza, 2 orders) 
Ordyńcy z kałkanami (Tartar warriors with shields) 3
Ordyńcy (Tartar warriors) 3 +3 
Kazindżi 4

ŁĄCZNIE (amount) 30

Dywizja turecka (ejalety europejskie) - GregX:
Ottoman divison (european eyalets):
 
BEJLERBEJ 4 rozkazy (12 PS)
Silahdarowie 3+3
Artyleria Darbzen 2 oka
Zasady:
„Wojsko wybornym ożywione duchem:
„Prawowierni w okopach swoich” 5 umocnienia
„Allah! Allah!”
„Zapełniły się nimi...” 79 podstawek (bases)  ##
  
WOJSKA NADWORNE  (Mirza Chambul) (6 PS )
Aga 3 rozkazy 
Beszli 2+2+2
Beszli doborowi 3+3+3
Gonullu 3

SANDŻAK SIPAHÓW BOŚNIACKICH  (Bosnian sipah sanjack)  (8 PS)
Sandżakbej 3 rozkazy (Sanjack Bey 3 orders )
Sipahowie z kopiami i kałkanami (Sipah with shields and spears) 3+3
Sipahowie z kopiami i kałkanami (Sipah with shields and spears) 3+3
Sipahowie z kopiami (Sipah with spears) 2+2+2
   
SANDŻAK SIPAHÓW  (Sipah sanjack)  (4 PS)
Sandżakbej 2 rozkazy (Sanjack Bey 2 orders )
Sipahowie z kałkanami (Sipah with shields)3+2
Sipahowie (Sipah) 2+

PUŁK JANCZARÓW (11 PS)
Aga 2 rozkazy (Agha, 2 orders) 
Janczarzy doborowi (Choosing Janissaries)3+3+3+3
Janczarzy (Janissaries) 2+2+2+2
Janczarzy (Janissaries) +4
Kethuda 
Mehter 
Darbzen 1 ok

ŁĄCZNIE  (amount) 41  

Bycie słabszym pozwoliło mi wybrać scenariusz z dostępnych nieoficjalnych scenariuszy dywizyjnych. Wybrałem utrzymanie pozycji, co w mojej sytuacji dawało mi największe szanse. Wylosowaliśmy punkty do utrzymania - padły dwie małe wioski oraz jedno duże wzgórze. Z różnicy punktów jaki miałem wziąłem taktykę ofensywną - szybki atak, oraz dołożyłem dwa tereny: bagno i las. 
Being less than ottoman forces, allowed me to choose scenario from our unofficial divisional scenarios list. I chose to occupation of position, which in my situation gave me the best chance to victory. We drew points to occupations -  two small villages and one large hill. The difference of points that I had took the offensive tactic - fast attack, and I added two areas: the swamp and forest.Turcy nie wysłali zwiadu, natomiast ze strony kozackiej na zwiad poszedł tatarski czambuł. Straty ze zwiadu to dwie podstawki - ordyńcy i kazindżi, jednostki z których pochodziły te podstawki zostały od razu wystawione na zasadzie dalekiego obejścia po mojej prawej stronie. 
The Turks did not send reconnaissance, and by the Cossacks went to scout Tatar raiders. Loss on reconnaissance are two bases - Tartars and Kazindżi, units of which came from the stands were immediately put on a long pass on my right side.

Zaczęliśmy wystawianie, pułk po pułku. Zdecydowałem się wystawić mały pułk kozacki w zasadzce, więc nie pojawił się w fazie rozstawiania na polu bitwy. 
We started exhibiting, regiment after regiment. I decided to put a small regiment of Cossacks in an ambush, so it appeared in the seeding phase on the battlefield.

Plan bitwy z mojej strony był prosty. Pilnować głównej wioski i wzgórza, a na prawej stronie szachować wroga Tatarami i nie dać się zajść od boku. Niestety na moją niekorzyść były tam wojska nadworne i mały sandżak sipahów. Moje główne siły rozlały się szeroko na środku. Bagno które umieściłem przed wioską miało uchronić ją od zmasowanych ataków janczarów. Bałem się że mołojcy mogą nie dać rady tureckiej nawale. Artylerię umieściłem na wzgórzu po lewej, mając naprzeciwko sipahów z Bośni.  Między wzgórzem, a główną wioską miałem tabor najeżony lekką artylerią, siła ognia na tej stronie była dosyć spora. 
My plan of battle was simple. Watch the main village and the hills, and runnigg and shooting on the right side by Tatars and not loose from the right side. Unfortunately, there were manor turkish forces and small sipah sanjack against me. My main forces have spread widely in the middle. Swamp which was placed before the village to protect it from the massive attacks by Janissaries. I was afraid that the Cossacks cannot give the board the Turkish onslaught. Artillery placed on the hill on the left, with opposite sipah sanjack of Bosnia. Between the hill and the main village had a wagons with light artillery firepower on this site was quite large.

Zaczęliśmy. Pierwsze moje ruchy to wejście do wioski mołojców rejestrowych. Do oddalonej wioski wysłałem konnych kozaków doborowych i zbliżyłem się do niej Tatarami. Tatarów, którzy byli ranni po zwiadzie cofnąłem w swoją stronę.
We started. My first movement is the entrance to the village of registered Cossacks. Sent to a remote village elite riding boots and got close to the Tartars. Tatars, who were injured are backing to my side.Problemy zaczęły się od razu - popełniłem swój kolejny życiowy błąd. Oddałem przeciwnikowi inicjatywę i mołojcy nie zdążyli zejść z koni - zostali zaatakowani przez skwadron sipahów w samym środku wioski. Zostali wyrzuceni z wioski i pociągnęli ze sobą sipahów między Tatarów. Ci odpowiedzieli strzałami ale bez rezultatu. Mimo pewnych obaw dojrzałem światło tej sytuacji - rzucić Tatarów na sipahów. Niestety Mirza ani myślał atakować, miał wytyczną ruch. Zaatakował więc tylko jeden torhak, razem z Mirzą. Liczyłem że atak może się udać. Niestety powtórzyła się sytuacja którą tak dobrze znałem z wcześniejszych walk - sipahowie wygrali walkę z bardzo dobrym skutkiem. Koniec końców Tatarzy razem z dowódcą zostali wycięci w pień. Śmierć Mirzy i oto resztki sił tatarskich już uciekają z bitwy. Nie ma to jak dobry sojusznik. 
Zostałem więc bardzo szybko pozbawiony jazdy. Niestety na własne życzenie.W tym samym czasie na prawej i lewej stronie ostro grzmiał ogień artyleryjski. Turcy bili z artylerii za bagnem. Kozacy strzelali do sipahów i janczarów. Kozacki ogień okazał się skuteczniejszy.
The problems started right away - I made a life mistake. I gave my opponent the initiative and the Cossacks did not dismount - were attacked by sipahs in the middle of the village. They were thrown out of the village and pulled together sipahs between my Tatars. They replied shots but to no avail. Despite some concerns glimpsed the light of this situation - attack sipah by the Tartars. Unfortunately, Mirza was not going to attack, he guideline movement. He attacked so only one torhak, together with Mirza. I was hoping that the attack can succeed. Unfortunately, the situation repeated itself so well that I knew from previous battles - sipahs win. In the end, together with the commander of the Tartars were cut down. Death of Mirza and this is the remains of the Tartar forces have run away from the battle. There is nothing like a good ally.
I was so very fast without horsemen. By my wish. At the same time on the right and left of the artillery thundered sharply. The Turks shooting with artillery for the swamp. Cossacks were shooting to sipahs and janissaries. Cossack fire was more effective.Po stracie czambułu nie miałem nic co broniłoby mojej prawej strony. Możliwość była tylko jedna - wykorzystać zasadzkę i wyjść mały kozackim pułkiem. Musiałem to zrobić, gdyż uderzenie na moje tyły byłoby dla mnie zabójcze.
After losing chambul never had anything that would defend my right hand. The possibility was only one - use a ambush by small Cossack regiment. I had to do, because the impact on my back would be killing me.

Janczarzy zaczęli przygotowywać się do szturmu na kozackie tabory. W stronę pola walki zaczęli także zbliżać się Silahdarowie - elita ottomańskiej armii. Sytuacja stawała się coraz poważniejsza. 
Na mojej lewej stronie Bośniacy rozbili małą sotnię konnych kozaków i ruszyli w stronę mojej lewej flanki. Miało dojść do zmasowanego ataku Turków z każdej ze stron.
Janissaries began to prepare for an assault on the Cossack camps. Towards the battle began the approach Silahdars - elite of Ottoman forces. The situation became more difficult.
On my left bosnians sipahs crusshed small cossack on horses and walked toward my left side. Was supposed to be a massive attack the Turks on each side.

I stało się. Wszystkie moje siły były teraz w ogniu. Idąc od lewej. Tabor broniący się przed sipahami, Bośniacy szarżują także na artylerię, janczarzy na piechotę za taborem, hufce Silahdarów uderzają na rejestrowych w wiosce, za wioską kolejni janczarzy i wojska nadworne na mołojców w zaroślach. Uda się czy się nie uda. Na kozackiego atamana padł blady strach. No cóż, raz maty rodyła!
And it happened. All my strength was now on fire. Going from left to right. Wagons defending against sipahs, Bosnians also they charge for artillery, Janissaries against my moloitsy with wagons, Silahdars hit the registry in the village for the village,  Janissaries and the manor forces against the Cossacks in the bushes. Will or will not work. The Cossack leader paralyzed with dread. Well, "raz maty rodyła"!

Ostrzał artylerii ze wzgórza skutecznie zahamował szarżę Bośniaków. Na lewej stronie ta sama sytuacja - sipahowie odbijają się od niewielkiego taboru.
Artillery fire from the hill effectively inhibited charge Bosnians. On the left side the same situation - sipah reflected by a small wagons.Doborowi janczarzy idą na tabor z mołojcami. Mimo przewagi liczebnej walka idzie im bardzo kiepsko, odparci przez mołojców uciekają! W wiosce rejestrowi zaciekle próbują odeprzeć Silahdarów. Udaje się! Piechocie po prawej też udaje się wygrać walkę. Mołojcy po prawej stronie ostrzeliwują Beszli i skutecznie hamują ich szarże. Co za walka! Jeszcze parę chwil wcześniej nie wierzyłem że ich odeprę na wszystkich frontach! A jednak stało się. Ból jest tylko taki że nie mam czym ścigać janczarów.
Janissaries go to attack on the Cossacks. Despite being outnumbered them fight goes very badly, repulsed by the Cossacks flee! In the village of registered furiously trying to fend off Silahdars. He goes! Infantry on the right also manages to win the fight. Cossacks on the right shoot at Beszli and effectively inhibit their charges. What a fight! A few moments ago I did`ntt believe that their confute on all fronts! And yet it happened. The pain is just so I don`t  have horsemen to chase the Janissaries.Okazuje się że bośniaccy sipahowie dochodzą do progu strat - testują motywację i nie zdają testu! Uciekają z pola bitwy. Tutaj sytuacja była dla mnie zbawienna bo artylerii kończyła się amunicja. Niestety Turcy skutecznie blokowali mi wszelkie miejsca, tak że nie mogłem zbyt szybko wprowadzić plastunów z zasadzki.  Janczarzy po ucieczce są zebrani przez dowódcę. Chyba już odechciało się im dalszych ataków na mołojców. Gorzej niestety po prawej stronie. Tam nie było ucieczek, tam Turcy tylko wycofywali się po walkach. Uderzają więc ponownie. Niszczą wozy i prą do przodu - jest ich więcej niż mołojców. Bitwa zbliża się ku końcowi. Niestety tabor po prawej stronie został doszczętnie zniszczony, a mołojcy uciekają. Zostają rejestrowi w wiosce i Kozacy w lasku. Dowódcy wydają rozkazy. Kozacki ataman niesiony bitewnym szałem nakazuje szarżować. Nie wiem jaki diabeł mnie znowu podkusił. Rejestrowi dzielnie walczą, mołojcy razem z dowódcą zostają pokonani i uciekają po walce. Koniec starcia. W rękach Kozaków jest wioska i wzgórze. Turcy okupują tylko jedną wioskę. Liczymy straty. Zwycięstwo Kozaków! 
It turns out that Bosnian Sipah Sanjack reach the threshold of loss - test drive and don`t pass the test! They flee from the battlefield. Here the situation was beneficial for me because I ended artillery ammunition. Unfortunately, the Turks successfully blocked me any space, so that I could very quickly make plastuns from ambush. Janissaries after escaping are gathered by the commander. I think I lost interest in them to further attack the Cossacks. Worse, unfortunately, on the right. There was no escape, there's only the Turks retreated after the battle. So strike again. They destroy cars and push forward - there are more than Cossacks. The battle is coming to an end. Unfortunately, the right wagons were completely destroyed and the Cossacks moloitsy flee. Are register moloitsy in the village and the Cossacks in the woods. Commanders give orders. Cossack leader carried battle frenzy tells charge. I do not know what the devil tempted me again. Registry Cossacks fighting bravely, together with the commander of the Cossacks are defeated and flee after the battle. End of fight. In the hands of the Cossacks is a village and hill. The Turks occupy only one village. We counting losses. The victory of the Cossacks!Zrobiłem błędy jak zawsze. Straciłem Tatarów za szybko. Za bardzo porywczy jestem, zapominam że nie walczę z powolnym przeciwnikiem tylko z Turkami na świetnych koniach. Artyleria dzisiaj świetnie zadziałała. I zasada "Allach, Allach.. " jest przegięta - zginęła podstawka Silahdarów, nie zdali testu i nawet się tym nie przejęli! Janczarom zabrakło kontraktu, mnie zabrakło jazdy. Zwycięstwo przyniosło mi ustawienie i bagno przed wioską - dzięki temu uchroniłem wioskę. Gra była naprawdę emocjonującą. dywizja to jednak jest to! Niestety trochę czasochłonna. Graliśmy 8 godzin, a chyba dwie godziny rozstawialiśmy wojsko. Mimo to było naprawdę warto i już nie mogę się doczekać kolejnego starcia! :)
I made mistakes, as always. Tatars have lost too soon. I am a very impulsive, I forget that I'm fighting not only slow the opponent with the Turks on great horses. Artillery worked well today. And the principle of "Allah, Allah .." is to much strong - base of Silahdari died, did not pass the test, and even this is not taken over! Jannisaries haven`t contract, I had  out of horsemens. The victory brought me to set and swamp before the village - so I tried to protect the village. The game was really exciting. However, this division is it! Unfortunately, a little time consuming. We played 8 hours, and probably two hours setting up forces. Although it was well worth it and I can not wait for the next battle! :)

wtorek, 28 maja 2013

Strzelcy wyborowi

Był gdański major, są i strzelcy wyborowi na gdańskiej służbie. Zapachniała mi gdańska dywizja toteż podjąłem decyzję - wszyscy Szwedzi jakich posiadam przechodzą na gdańską służbę. Na fali pomalowałem strzelców wyborowych. Na razie dwie podstawki, ale w drodze już kolejne dwie.