środa, 31 lipca 2013

Jasyr / Tartar captivities

Nareszcie udało mi się zabrać za dokończenie podstawki z jasyrem. Figurki czekały od zimy i jakoś nie było nigdy czasu ich skończyć wcześniej.

Finally I was able to get a complete base of tartars captivities. Figures waiting since the winter, and somehow there was never time to finish them before.wtorek, 30 lipca 2013

Opancerzona rajtaria / Armoured reiters

Kompania opancerzonej rajtarii, niejako na prośbę. Najemnicy w służbie miastu Gdańsku :)

Company of armored reiters, as it were upon request. The mercenaries in the service of the Dantzick  :)

poniedziałek, 29 lipca 2013

Starcie dywizji gdańskiej z dywizją koronną // Division battle: Gdańsk against Crown

Rozegraliśmy bitwę dywizyjną najemnej armii gdańskiej przeciwko siłom koronnym.
Na siły gdańska składały się trzy regimenty: regiment jazdy, dwa regimenty piechoty najemnej (22 PS), natomiast siły koronne to 2 doborowe pułki jazdy, pospolite ruszenie oraz pułk lekki (25 PS).
Okolica pomiędzy dwoma wioskami była dosyć bagnista. Użyliśmy ulepszonej zasady dotyczącej kłopotów skarbowych dla RON. Różnica pomiędzy dywizjami wyniosła 4 punkty. Za te punkty dodałem kolejne dwa bagna. Koroniarze dodali kluczową pozycję - wzgórze po lewej stronie.
We played battle with a hired Gdansk army divisional battle against the forces of the Polish Crown.
Strength of Gdansk consisted of three regiments: the regiment's of horsemen, two regiments of hired infantry (22 PS), while the strength of the crown is a two regiments of choiced horsemend, citizens militia of Crown and light regiment of horsemen. (25 PS).
The area between the two villages was quite muddy. We used an improved rule on fiscal problems for Commonwealth. The difference between the divisions was 4 points. For these points added another two swamps. Crown added a key position - a hill on the left.

Nadszedł czas rozstawiania. Tutaj popełniłem jeden błąd. W pierwszym planie zakładałem obronę wśród bagien, a trzeba było inaczej. Wioska miała być tylko chwilowym przyczółkiem, miejscem które zajmie Koroniarzy, którzy jak sądziłem będą chcieli okrążyć moje umocnione pozycje.
We ended up placing units. Here I made a mistake. In the foreground assumed the defense of the swamps.  The village was supposed to be only a temporary foothold, a place that will take the Crown, who, as I thought they would go around my fortified positions.Rzut oka na gdańskie siły..
Look at Gdansk forces..
Polacy zaczęli zbliżać się w stronę bagien i wioski. Zaraz na początku użyłem zasadzki strzelców wyborowych. Wyskoczyli w wiosce, uszykowani do obrony jej prawej części.
Poles began to approach towards the swamps and villages. Right at the beginning I used a sniper ambush. They burst into the village, put themselves in array to defend its right side.
Siły koronne zaczęły zbliżać się do gdańskich pozycji. Gdańska rajtaria najemna ruszyła w kolumnie na kluczowe wzgórze. Wiedziałem, że Polacy ruszą w to miejsce.
Crown forces began to approach the Gdansk position. Gdansk hired cavalry moved in the column on the key hill. I knew that the Poles will move in this place.


Tymczasem pancerna rajtaria pilnowała środkowych przepraw pomiędzy bagnami. Polacy jednak nie mieli ochoty zbliżać się w tą stronę. Podzielili atak pomiędzy wzgórze, a wioskę obsadzoną przez Gdańszczan.
Meanwhile, armored cavalry guarded central crossings between marshes. The Poles, however, were unwilling to approach this way. They split the attack between the hill and the village manned by soldiers of Gdansk.

W stronę rajtarów ruszyli kozacy. Na spółkę z piechotą rajtarzy mieli obronić wzgórza. Złamali szyki, tak by dobrze przyjąć uderzenie wroga. Niestety, piechota w tym czasie nie była w stanie strzelić salwą, mimo strat kozacy utrzymali szarżę. Rajtarzy przegrali walkę, pościg i zostały z nich niedobitki.
The cavalry moved towards the Cossacks. The company of infantry reiters had to defend the hill. They broke ranks, so that well take a hit enemy. Unfortunately, the infantry at that time was not able to score a volley, despite the loss of Cossacks maintained their charge. Reiters lost the battle, chase and have them survivors.W tym samym czasie pod wioską grzmiała walka strzelecka.
At the same time, the village thundered combat arms.


Po stracie rajtarów na wzgórzu dowódcy nie pozostało nic innego jak wydać rozkaz szarży skwadronowi konnej milicji. Trzeba było wszystko postawić na jedną kartę i major regimentu miał poprowadzić ten skwadron do ataku.
After the loss of the commander of the cavalry on the hill had no choice but to give the order to charge for group of horse militia. We had to put everything on one card and the major of the regiment had to lead militia to the attack.


Milicja miejska uderzyła w osłabioną wcześniej jazdę kozacką i wygrała starcie! Kozacy zostali także ostrzelani przez piechotę, ich szarża nie mogła się udać!
The militia hit the city before impaired cossack cavalry and start winning! Cossacks cavalry were also fired by infantry, the charge could not go wrong!
Wioskę zaczęli szturmować pancerni wespół z kozakami, tutaj było naprawdę ciężko. Strzelcy wyborowi musieli utrzymać tę część, początkowo to im się udawało.. do czasu!
The village began to storm the pancerni cossacks cavalry together with cossacks valary, here it was really hard. Sharpshooters had to keep the part that they initially succeeded .. to the time!Po zwycięskim starciu milicjanci wjechali na czubek wzgórza. Przed wzgórzem już czaili się kozacy. Na moją niekorzyść niestety sama doborowa jazda, górująca w liczbie i dyscyplinie nad milicją. Wynik tego starcia był z góry przesądzony. Mało brakło, a zginąłby nawet major regimentu.
After winning a challenge militiamen entered the top of the hill. Before the hill already lurked cossacks. Against me, unfortunately, an ensemble riding alone, towering in the number and discipline of the militia. The result of this clash was a foregone conclusion. Little lacking, and perish even major of the regiment.


Milicja zepchnięta przez kozaków wpadła w piechotę. Piechota więc miał być kolejnym celem ataków. Skwadron kozaków, który wcześniej pogonił rajtarię zaatakował drugie zgrupowanie milicji, przy mojej krawędzi. Tam jednak udało się złamać ich szarżę dzięki piechocie. 
The militia pushed the cossacks cavalry fell into the swamp. Infantry so it had to be the next target of attacks. Group of cossacks style cavalry, who had chased the second grouping of cavalry attacked the police at my edge. There is, however, managed to break their charge through infantry.


W wiosce strzelcy wyborowi zostali wybici co do nogi. Pancerni rajtarzy ruszyli ku wiosce.
The village marksmen were slain to a man. Armours reiters moved to the village.


Jazda kozacka rzuciła się na regiment piechoty. Atakowany z dwóch stron nie był w stanie się utrzymać, niedobitki zostały zepchnięte wprost w bagna.
Kozacy za lasem zaczęli się wycofywać, obawiając się strat ze strony skwadronu milicji konnej, do której tym razem dołączył ocalony z potyczki wcześniej major.
Cossack cavalry threw the infantry regiment. Attacked from both sides could not be maintained, the survivors were pushed straight into the swamp.
Cossacks behind the forest began to retreat, fearing the loss of a horse militia, which joined this time saved from earlier major battles.


Walki w wiosce, pomiędzy piechotą i rajtarią, a pancernymi kończyły się remisem.
Fighting in the village, between the infantry and armored cossacks cavalry ended in a draw.
Sytuacja po ostatniej turze wyglądała następująco..
The situation after the last round was as follows..


Cała gra to wynik 6:0 dla RON. Utrzymali pięć z sześciu stref. Dwa gdańskie regimenty, które testowały motywację miały szczęście i obyło się bez ucieczek.
Na podsumowanie wyciągnąłem kilka wniosków jeśli chodzi o gdańską dywizję. Grunt to opierać się o wioski! Żałuję że nie wsadziłem tam całego regimentu, tylko jedną kompanię i strzelców wyborowych.
Artyleria regimentowa za bagnami wyglądała wystarczająco groźnie, tak że przeciwnik bał się zbliżać w te okolice. Polacy za to atakowali za wcześnie, nie okrążając do końca moich pozycji. Kluczowa pozycja dająca 2 punkty do załamania jest bardzo ważną rzeczą do utrzymania. Wiadomo że przeciwnik pokusi się o jej zdobycie. Co do samej motywacji. Znowu dała o sobie znać zasada "panowie bracia". Pułk jazdy koronnej, który miał dzięki temu motywację ponad 60%! Gdyby tego nie było to po pierwszym starciu z milicją już testowałby motywację. Pospolite ruszenie jest cudownym pułkiem. Koszt bliski zeru, a robi z reszty pułków "panów niepokonanych".
Milicja podczas bitwy stawała mężnie i miała więcej szczęścia niż rajtaria. Poza tym nie wiedziałem że połowa konnej milicji może być opancerzona, bo nie było tego w zasadach.
The whole game is a score 6:0 for Polish Lithuanian Commonwealth. They held five of the six zones. Two Gdansk regiments, which tested motivation were lucky and there were no escapes.
The summary drew several conclusions when it comes to Gdansk division. Need to placing a village! I regret that it stuck there the whole regiment, only one company and snipers.
Artillery regiments for the swamps looked scary enough, so that the opponent was afraid to approach to the area. Poles for the attack too early, not circling the end of my position. The key item that gives two points to the collapse of a very important thing to maintain. It is known that the enemy will make an attempt to get at her. As for the motivation. Again made ​​its presence known principle of "panowie bracia." Crown cavalry regiment, which was thus motivated more than 60%! If this was not the first challenge with the police already testowałby motivation. Militia regiment is wonderful. The cost of close to zero, and it does the rest of the regiment "masters invincible."
The militia became the battle valiantly and had more luck than cavalry. Besides, I did not know that half of the horse can be armored police because there was not in the rules.

wtorek, 23 lipca 2013

Rota mołojców

Dzisiaj gotowa do walki rota mołojców. Część dzierży spisy, część samopały. Idealni do obrony :)


piątek, 19 lipca 2013

Falkonet

Nadszedł w końcu ten czas że trzeba wrócić do planowanego już od dawna i nawet zaczętego odmalowywania Kozaków. Trochę ich czeka na ten zabieg, kilku-miesięczny odpoczynek od Kozaków chyba wyszedł mi na dobre bo znów mam ochotę nimi troszkę pograć. 
Podstawka z falkonetem została odmalowana już jakiś czas temu, nie mogłem się jakoś zebrać by ją wrzucić. Zacząłem już poprawiać dwie pozostałe podstawki oraz sporo mołojców. Planuję także jeszcze rozbudować kozacko - tatarską dywizję, planem końcowym jest osiągnięcie maksimum :)


wtorek, 16 lipca 2013

Dywizja gdańska (7)

Tym razem połowa podstawek moich gdańskich milicjantów. Dwie kompanie, jedna dwu, druga trzy-podstawkowa. Modele z blisterka mieszane z rajtarami z moimi małymi przeróbkami.poniedziałek, 15 lipca 2013

Husaria

Podstawa dywizji gdańskiej na ukończeniu, toteż trzeba było jakiegoś odpoczynku od tego - pomalowałem sobie podstawkę dowódczą chorągwi husarskiej z posiłkowego pułku koronnego.


niedziela, 14 lipca 2013

sobota, 13 lipca 2013

Dywizja gdańska (5)

Lepsze fotki strzelców wyborowych i mały przerywnik w malowaniu - pułkownik Sosna w krzakach, jako znacznik furażu - tu dorobiłem kilka skrzyń ukrytych w trawie, aczkolwiek na zdjęciu wystaje tylko jedna.
W najbliższej przyszłości zrobię też taki drugi znacznik furażu z tym modelem.Dywizja gdańska (4)

Dzisiejszy wieczór upłynął na malowaniu konnej milicji gdańskiej i sesji fotograficznej dwóch podstawek majorów.